شکسته شدن انحصار تولید مخازن کرایوژنیک. تکنولوژی خاص و پیچیده ی این مخازن باعث شده شرکت پیشران زمهریر آسمان بزرگ ترین تولید کننده مخازن کرایوژنیک غرب آسیا شناخته شود.

  تکنولوژی خاص و پیچیده ی این مخازن باعث شده شرکت پیشران زمهریر آسمان بزرگ ترین تولید کننده مخازن کرایوژنیک در غرب آسیا شناخته شود. https://isfahan.iribnews.ir/files/fa/news/1399/9/22/5726167_282.mp4