نام گواهی

ثبت اختراع

مرکز صادر کننده

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

سال صدور

1388

موضوع

مخازن کرایوژنیک چند منظوره

نام گواهی

پروانه ساخت وسیله پزشکی

مرکز صادر کننده

اداره کل تجهیزات پزشکی

سال صدور

1398

موضوع

مجوز استفاده از مخازن اکسیژن در بیمارستان های کشور

نام گواهی

مجوز واحد فناوری

 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سال صدور

1396

موضوع

مجوز واحد فناوری در زمینه تجهیزات تحت فشار و کرایوژنیک و مایع کرایوژنیک

نام گواهی

ASPA AWARDS 2017

مرکز صادر کننده

Asian Science Park Association

سال صدور

2017

موضوع

جایزه برتر پارک های علم و فناوری آسیا

نام گواهی

تایید ساخت مخزن

مرکز صادر کننده

پژوهشکده علوم و فنون هسته

سال صدور

1392

موضوع

توانایی ساخت مخازن کرایوژنیک

نام گواهی

ISO 13485

مرکز صادر کننده

BRSM

سال صدور

2017

موضوع

ایزو 13485

نام گواهی

تندیس زرین فن آفرینان

مرکز صادر کننده

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

سال صدور

1396

موضوع

طرح مخازن کرایوژنیک

نام گواهی

گواهینامه عضویت

مرکز صادر کننده

انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان

سال صدور

1397

موضوع

عضویت شرکت پیشران زمهریر آسمان در انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان

نام گواهی

گواهی همکاری با شرکت ملی گاز ایران

مرکز صادر کننده

واحد پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران

سال صدور

1396

موضوع

تأمین تجهیزات مورد نظر شرکت ملی گاز ایران توسط شرکت پیشران زمهریر آسمان

نام گواهی

گواهینامه عضویت

مرکز صادر کننده

انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان

سال صدور

1397

موضوع

عضویت شرکت پیشران زمهریر آسمان در انجمن شرکت های دانش بنیان اصفهان