پالایشگاه-پتروشیمی

گاز مایع(LNG)

بیمارستانی

آبزی پروری

صنایع غذایی

مخازن حمل

فولاد

صنعتی

معدنی

خودرو سازی

خط لوله

گاز های صنعتی

مهم ترین اخبار

تحویل بزرگترین مخازن کرایوژنیک ساخته شده در ایران بعد از گذشت دو ماه

ارسال بزرگ ترین مخزن کرایوژنیک ساخته شده در ایران به سایت کارفرما